top of page

פרק א' – תנאי שימוש ומגבלות משפטיות

מבוא והגדרות

 • ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של המותג "Color by Jacobi" המתנהל בכתובת color.jacobi.co.il (או בכל כתובת אחרת כפי שתהיה מעת לעת) (להלן: "האתר"), המופעל ומנוהל ע"י חברת ״יעקב יעקבי ובניו בע״מ״, ח.פ. 510558398 מרח' אפעל 29, פתח תקווה (להלן: "יעקבי"). השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ולמגבלות המפורטים במסמך זה, כפי וככל שיעודכן מעת לעת (להלן: "התקנון").

 • טרם השימוש באתר, הינך נדרש לקרוא תקנון זה בעיון ובקפידה, שכן הוא מהווה הסכם מחייב בינך לבין יעקבי, וכן את הבסיס המשפטי לכל דיון משפטי או אחר בינך לבין יעקבי בקשר עם השימוש באתר או בגינו.

 • שימושך באתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה ולשאר התנאים המופיעים או שיופיעו באתר בעת שימושך. אם אינך מסכים לאיזה מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, ככל שישנם, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא, לרבות גלישה, הרשמה לאתר, הצטרפות כלקוח רשום לצורך קבלת ניוזלטרים ו/או דברי פרסומת מיעקבי ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר.

בתקנון זה יהיו למונחים הבאים המשמעות שבצידם:

 • "אירועי כח עליון" –לרבות מלחמה, איבה, טרור, שביתות ו/או השבתות (לרבות אצל ספקי ו/או יצרני המוצרים), אירועי טבע חריגים, תקלות תקשורת ו/או תקלות בסליקת כרטיסי אשראי, וכל אירוע או נסיבה שליעקבי ו/או למי מטעמה אין ולא היתה שליטה עליהם ו/או לא היתה יכולה לצפות או להיערך אליהם או למנוע אותם קודם להתרחשותם.

 • "אתה" או "גולש" או "משתמש" - משמעו כל גולש באתר באמצעות מחשב ו/או אמצעי אחר, לרבות תקשורת סלולארית.

 • "פרטי משתמש" – נתונים ו/או פרטי מידע שהמשתמש נדרש למסור באתר לצורך יצירת הקשר עם יעקבי ו/או פתיחת חשבון משתמש ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר (לרבות מידע אישי).

 • "צרכן" – כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.

 • "שימוש באתר" – משמעו כל גלישה ו/או כניסה ו/או צפייה ו/או ביקור של משתמש באתר, לכל צורך שהוא, לרבות לצורך השימוש ו/או רכישת השירותים המוצעים בו.

 • "תוכן" – לרבות חומר, מידע מכל סוג שהוא המצוי באתר, נתון, טקסט, תוכנה, מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר הנכלל באתר, כתבות, מאמרים, פרסומים, לרבות בקשר עם המוצרים, בין אם הינו בבעלות יעקבי, ובין אם בבעלות צד ג' המקנה ליעקבי זכות שימוש בו.

 • השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או בכל מקום אחר באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתקנון זה ו/או באתר בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה באופן שווה.

אופן השימוש באתר על ידי המשתמשים

 • האתר מספק מידע אינפורמטיבי אודות יעקבי ואודות המוצרים. כמו כן, האתר עשוי לאפשר ביצוע רכישה של המוצרים באמצעות האתר. יעקבי מקנה לך את זכות מוגבלת לעשות שימוש באתר בהתאם לתקנון זה, וזאת לשימוש אישי ופרטי בלבד, ולא לכל שימוש מסחרי או סיטונאי מכל סוג שהוא, והכל – למטרות חוקיות בלבד.

 • כל גולש העושה שימוש באתר, מצהיר, מסכים ומתחייב לא לבצע איזו מהפעולות הבאות, בין במישרין ובין בעקיפין:

 • לא לבצע כל פעולה המטילה עומס גדול באופן סביר או בלתי פרופורציונאלי על האתר ו/או על התשתית הקשורה אליו;

 • לא להעלות לאתר תוכן בלתי חוקי או תמונות המציגים אלימות, עירום (לרבות חלקי), אפליה, תוכן הפוגע בצד שלישי, תכנים פורנוגראפיים או בעלי רמיזה מינית, תכנים הכוללים השמצות, בריונות, הטרדה, התעללות, איומים, התחזות או הפחדה של אנשים או ישויות;

 • לא לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה בלתי חוקית (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, ביצוע הזמנות סרק ו/או רכישות שמטרת ביצוען הינה לשם מרמה), פוגענית, אשר תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל, תחבל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, שתילת וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת. מבלי לגרוע מהאמור, אין להשתמש או להפריע או לבצע כל פעולה בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995;

 • לא לזייף ו/או להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר, שאינו המשתמש. מובהר בזאת מסירת פרטים כוזבים עשויה להוות עבירה פלילית;

 • לא לכלול באתר כל חומר או מידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

 • לא לפרסם כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קניין רוחני של אחר, ובכלל זה זכויות יוצרים, זכויות מוסריות או סימני מסחר, או כל חומר אחר אשר עלול להוות או לעודד עבירה על חוק כלשהוא בדרך כלשהיא;

 • לא להשתמש באתר (לרבות בתכנים ובמוצרים המוצגים בו) לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין;

 • מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה ליעקבי עפ"י תקנון זה /ואו עפ"י כל דין, יעקבי תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע גישה לאתר מכל משתמש, ובכלל זה, לבטל הזמנה אם וככל שבוצעה ע"י משתמש אשר: (א) ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או פעולה לא חוקית ו/או בניגוד להוראות תקנון זה; ו/או (ב) משתמש מסר באתר (לרבות בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן) פרטים שגויים או כוזבים או פרטים חלקיים או שאינם מדויקים; ו/או (ג) המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ביעקבי ו/או במי מטעמה (ובכלל זה פגיעה במוניטין של יעקבי ו/או בפעילות האתר ו/או פגיעה בצד ג' כלשהוא); ו/או (ד) המשתמש ביצע רכישה בניגוד לאמור בסעיף ‏5.1 להלן. מובהר כי אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת יכולת השימוש באתר ע"י יעקבי כדי להטיל על יעקבי אחריות או חבות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתקנון.

קניין רוחני

 • למעט פרטי המשתמש, מלוא זכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהוא באתר, על כל התכנים שבו, הינן של יעקבי (ו/או של צדדי ג' אשר העניקו ליעקבי הרשאה להשתמש בהם במסגרתו, לרבות היצרן), ויעקבי (או צד ג', כאמור) הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בזכויות יוצרים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר, בעיצוב האתר, ובמידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו.

 • התכנים עשויים להיות מוגנים תחת זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות, וזכות השימוש המוגבלת שמוקנית לך בהם תיעשה על פי הרשאה מפורשת מראש ובכתב של יעקבי או של אותם צדדים שלישיים בעלי הזכויות בהם.

 • מבלי לגרוע מהוראות סעיף ‏2.2 לעיל, מובהר בזאת, כדלקמן:

 • אינך רשאי לשנות את האתר ו/או את התכנים שבו בצורה כלשהיא, ובכלל זה אינך רשאי להעתיקם, לשכפלם, לעבדם, להפיצם, להעבירם, להרשות שימוש בהם, להציגם בפומבי, לפרסמם, ליצור נגזרות מהם, ליצור תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בתכנים (כולם או חלק) או להשתמש בתכנים בדרך אחרת לכל מטרה שהיא, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית. כמו כן, למעט הענקת זכות השימוש המוגבלת באתר כמפורט בתנאי שימוש אלה, יעקבי אינה מעניקה לך כל רישיון שימוש בקניין הרוחני של יעקבי ו/או של צדדי ג' שהתכנים שייכים או קשורים לו.

 • אינך רשאי ליצור מסגרות (Frame) לאתר ו/או על שימוש ב- Meta Tags או כל טקסט חבוי אחר תוך שימוש בשמה של יעקבי או בסימני המסחר שלה (ובכלל זה בשמות ו/או סימני מסחרי של ספקים או יצרנים שאתם מוצריהם יעקבי מייבאת) ללא אישורה של יעקבי מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור. כל שימוש בלתי מורשה יגרור, בין היתר, הפסקת זכותך להשתמש באתר.

היעדר אחריות והגבלת אחריות

 • האתר נועד לשם מסירת מידע כללי בלבד אודות יעקבי ו/או אודות המוצרים, וכן עשוי לאפשר רכישה של מוצרים באמצעות האתר, כמפורט בסעיף ‏2.1 לעיל. אין לראות בשום אופן באתר ו/או בתכנים המוצגים בו (כולם או חלקם), משום ייעוץ או הבעת דעה על ידי יעקבי ו/או מי מטעמה לגבי אופיים ו/או טיבם ו/או בגדר המלצה לרכישת מוצר או שירות כלשהוא. כמו כן, אין להסתמך על כל תוכן באתר לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים משפטיים, עסקיים, מקצועיים, מסחריים, אישיים, כספיים ואחרים, וכל הסתמכות ו/או החלטה לפעול על בסיס התכנים המופיעים באתר מבלי לוודא את נכונותם ו/או חוקיותם ו/או התאמתם לצרכי המשתמש הינה באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש בלבד.

 • התכנים באתר (לרבות כל מידע בקשר למוצרים) מוצגים כמות שהם (AS IS), ללא כל התחייבות, מצג או אחריות מכל סוג שהוא. אין בהצגתם והצעתם באתר משום מצג או התחייבות של יעקבי ו/או מי מטעמה בדבר התאמתם לצרכי המשתמש, למטרה מסוימת, לעדכניות התכנים ו/או לנכונותם ו/או להיעדר הפרה של זכויות יוצרים, ויעקבי אינה אחראית לדיוק, מהימנות, שלמות הנתונים, היעדר שגיאות בתכנים באתר, השפעתם על המחשבים שמשמשים את הגולשים, או כי הגישה לאתר או פעילותו תהיה רציפה, זמינה או נקייה מתקלות ולא תופרע.

 • על אף האמור בכל דין או הסכם (אך למעט ביחס לרכישת מוצרים – אשר ביחס אליהם יחולו הוראות פרק ב' להלן), בשום מקרה לא תחול על יעקבי ו/או בעלי מניותיה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או על כל מי מטעמם ו/או על צד ג' אחר כלשהו הנזכר באתר, אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות, אך לא רק, נזקים ישירים, עקיפים, עונשיים, מיוחדים או תוצאתיים, לרבות נזקים הנובעים מאובדן רווחים או אובדן הכנסות, אובדן נתונים, אובדן מסמכים, שחזור קבצים, הפרעה למהלך העסקים, פגיעה במוניטין וכיוצ"ב) בקשר עם ו/או כתוצאה מהכניסה לאתר, השימוש בו, מאי יכולת להיכנס ו/או להשתמש באתר או מתוצאות השימוש באתר או כניסה לקישורים ו/או לתכנים הכלולים באתר (לרבות תכנים בקשר לשירותי צדדים שלישיים) ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (לרבות וירוסים) במהלך השימוש באתר ו/או כתוצאה מהסתמכות על התכנים הכלולים באתר ו/או כל חלק ממנו ו/או עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות, והכל - גם אם יעקבי כבר קיבלה מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. בכל מקרה, על אף האמור בכל דין או הסכם (למעט ביחס לרכישת מוצרים – אשר ביחס אליהם יחולו הוראות פרק ב' להלן), הסעד היחיד המוקנה לך הינו הפסקת השימוש באתר.

פרק  ב' – מדיניות החזרות וביטולים

ביטולי הזמנות

 • במידה ולאחר הזמנה אונליין, תירצו לבטל או לשנות את ההזמנה, תוכלו להתקשר אלינו בטלפון 03-9191644. אנא צרו קשר סמוך למועד ההזמנה על מנת שנוכל למלא אחר בקשתכם ולשביעות רצונכם.

 • ניתן להתקשר בין השעות 9:00-17:00 בימים א' – ה', בלבד. או באימייל: support@jacobi.co.il

 • ניתן להחזיר כל מוצר מיום עשיית העסקה ועד 14 יום מקבלת המוצר, כנדרש על פי חוק הגנת הצרכן.

 • המוצר חייב להיות באריזתו המקורית ושלא נעשה בו כל שימוש.

 • החזרת המוצר תיעשה במשלוח על ידי חברת השליחויות ובעלות של 20 ₪ או בהחזרת המוצר למשרדי החברה בכתובת אפעל 31, פתח תקווה. אם במשלוח, יפנה הצרכן לחברת יעקבי לקבלת הפרטים לתיאום איסוף המוצר ע"י חברת השליחויות.

 • את ההחזר הכספי ניתן יהיה לראות בפירוט האשראי שאיתו ביצעתם את העסקה תוך 3 ימי עסקים.

 • את המוצר/ים יש לשלוח או להביא פיזית לכתובתנו בשעות הפעילות: אפעל 31, קרית אריה, פתח-תקווה

למידע נוסף, ניתן לקרוא את "תנאי השימוש".

מדיניות משלוחים

 • בשל מגבלות הסגר והמצב הבריאותי, ובכפוף לתקנות משרד הבריאות המתעדכנות, זמני השילוח עלולים להשתנות. אנו נפעל לעדכן אתכם ככל הניתן כחלק מהשירות ולשביעות רצונכם.

 • כל ההזמנות בימי א' עד ה' שהתקבלו עד השעה 12 בצהריים, יטופלו באותו היום, ויגיעו אליכם תוך 7 ימי עסקים. הזמנות אשר יתקבלו לאחר 12 בצהריים, יטופלו ביום העסקים למחרת. הזמנות בימי שישי או שבת, יטופלו ביום ראשון או ביום העסקים הקרוב ביותר (במידה ויש חג).

 • עלות המשלוח עם שליח עד הבית הינה 30 ש"ח. במידה והעסקה הינה 199 ש"ח ומעלה, עלות המשלוח מבוטלת והינה ללא חיוב. כאמור, זמן המסירה עד 7 ימי עסקים. המשלוח יעשה בתיאום טלפוני עם הלקוח ביום החלוקה.

 • שירות המשלוחים עד הבית קיים בכל שטחי מדינת ישראל בלבד.

 • תנאי המשלוחים כפופים לתנאי השימוש באתר.

 • *עקב הנחיות משרד הבריאות, החבילה תונח בפתח הדלת על מנת להגן ככל הניתן על השליחים ועליכם.

 • **בחברה שומרים את הזכות לשנות את תנאי, זמני ועלויות המשלוחים מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא הודעה מראש על כך.

מדיניות החזרות וביטולים

ביטולי הזמנות

 • במידה ולאחר הזמנה אונליין, תירצו לבטל או לשנות את ההזמנה, תוכלו להתקשר אלינו בטלפון 03-9191644. אנא צרו קשר סמוך למועד ההזמנה על מנת שנוכל למלא אחר בקשתכם ולשביעות רצונכם.

 • ניתן להתקשר בין השעות 9:00-17:00 בימים א' – ה', בלבד. או באימייל: support@jacobi.co.il

 • ניתן להחזיר כל מוצר מיום עשיית העסקה ועד 14 יום מקבלת המוצר, כנדרש על פי חוק הגנת הצרכן.

 • המוצר חייב להיות באריזתו המקורית ושלא נעשה בו כל שימוש.

 • החזרת המוצר תיעשה במשלוח על ידי חברת השליחויות ובעלות של 20 ₪ או בהחזרת המוצר למשרדי החברה בכתובת אפעל 31, פתח תקווה. אם במשלוח, יפנה הצרכן לחברת יעקבי לקבלת הפרטים לתיאום איסוף המוצר ע"י חברת השליחויות.

 • את ההחזר הכספי ניתן יהיה לראות בפירוט האשראי שאיתו ביצעתם את העסקה תוך 3 ימי עסקים.

 • את המוצר/ים יש לשלוח או להביא פיזית לכתובתנו בשעות הפעילות:

 • אפעל 31, קרית אריה, פתח-תקווה.​

למידע נוסף, ניתן לקרוא את "תנאי השימוש".

מדיניות משלוחים

 • בשל מגבלות הסגר והמצב הבריאותי, ובכפוף לתקנות משרד הבריאות המתעדכנות, זמני השילוח עלולים להשתנות. אנו נפעל לעדכן אתכם ככל הניתן כחלק מהשירות ולשביעות רצונכם.

 • כל ההזמנות בימי א' עד ה' שהתקבלו עד השעה 12 בצהריים, יטופלו באותו היום, ויגיעו אליכם תוך 7 ימי עסקים. הזמנות אשר יתקבלו לאחר 12 בצהריים, יטופלו ביום העסקים למחרת. הזמנות בימי שישי או שבת, יטופלו ביום ראשון או ביום העסקים הקרוב ביותר (במידה ויש חג).

 • עלות המשלוח עם שליח עד הבית הינה 29 ש"ח. במידה והעסקה הינה 249 ש"ח ומעלה, עלות המשלוח מבוטלת והינה ללא חיוב. כאמור, זמן המסירה עד 7 ימי עסקים. המשלוח יעשה בתיאום טלפוני עם הלקוח ביום החלוקה.

 • שירות המשלוחים עד הבית קיים בכל שטחי מדינת ישראל בלבד.

 • תנאי המשלוחים כפופים לתנאי השימוש באתר.

*עקב הנחיות משרד הבריאות, החבילה תונח בפתח הדלת על מנת להגן ככל הניתן על השליחים ועליכם.

**בחברה שומרים את הזכות לשנות את תנאי, זמני ועלויות המשלוחים מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא הודעה מראש על כך.

פרק ג' - מדיניות פרטיות ואבטחת מידע באתר

 • איסוף מידע – כללי

 • בעת השימוש שלך באתר ו/או בעת  רכישת מוצרים באתר, אתה עשוי להידרש  למסור ליעקבי מידע, ויעקבי אוספת אודותיך ו/או אודות אופן השימוש   ש לך באתר מידע. חלק מהמידע שנאסף הוא מידע אישי, וחלק מהמידע הינו מידע שאינו אישי. מדיניות פרטיות זו חלה הן על מידע אישי והן על מידע שאינו אישי. בטרם שימוש באתר ובכלל זה מסירת מידע ליעקבי, אנא וודא שקראת את תנאי מדיניות הפרטיות, המהווים חלק בלתי נפרד מהתקנון. בעצם שימושך באתר, הינך מקבל על עצמך תנאים אלה.

 •  "מידע אישי" - מידע המזהה או עשוי לזהות אותך באופן אישי, ונמסר על ידך ביודעין באתר (לרבות כל מידע שתמסור ו/או תעלה לאתר לצורך רכישת מוצר, ובכלל זה שם, כתובת דוא"ל, מספר תעודת זהות, אמצעי תשלום, תוכן מילולי, כל מידע שתמסור ליעקבי טלפונית וכו').

 • "מידע שאינו אישי" - מידע אנונימי, סטטיסטי ומצטבר שנאסף ע"י יעקבי באופן פאסיבי אודות אופן שימושך באתר, ואינו מזהה אותך באופן אישי (למשל - סוג הדפדפן שלך, התאריך והשעה בה נכנס משתמש לאתר, כתובת פרוטוקול האינטרנט של המשתמש, המקומות בהם ביקר המשתמש באתר וכו').

 • "מידע" – משמעו מידע אישי ומידע שאינו אישי, גם יחד.

איסוף ושימוש במידע אישי

 • בעצם העלאת פרטי משתמש לאתר, הנך מצהיר, מתחייב ומסכים לאמור להלן:

 • פרטי המשתמש שתמסור באתר (אם וככל שתמסור) נכונים, מדויקים ושייכים לך.

 • ידוע לך כי לא מוטלת עליך חובה חוקית למסור ליעקבי פרטי משתמש או כל מידע אחר, ומסירת פרטי המשתמש נעשית בהתאם לרצונך החופשי. עם זאת, ידוע לך כי ללא מסירת פרטי המשתמש לא תוכל להשלים את הפניה ליעקבי באמצעות האתר ו/או את רכישת המוצרים באמצעות האתר, הכל – לפי העניין.

 • ידוע לך והנך נותן הסכמתך מדעת לכך שפרטי המשתמש ישמרו במאגר/י מידע של יעקבי, ויעקבי תהא רשאית לעשות שימוש בפרטי המשתמש שמסרת באתר למטרות הבאות (כפי שיעודכנו מעת לעת):

 • ככל שמסרת את פרטי המשתמש במסגרת "צור קשר באתר" – יעקבי תעשה שימוש בפרטי המשתמש על מנת ליצור איתך קשר בנוגע לפנייתך;

 • ככל שמסרת את פרטי המשתמש לשם ביצוע הזמנה ו/או רכישה של מוצר באתר – יעקבי תעשה שימוש בפרטי המשתמש לצורך השלמת הליך רכישת המוצר, חיוב בתשלום בגין המוצר, אספקת המוצר ומתן שירות בקשר עם המוצר, משלוח פניות בדיוור ישיר, שמירת הקשר איתך, ובכפוף להסכמתך – לצורך משלוח דברי פרסומת באמצעי מדיה שונים.

 • יעקבי תהא רשאית להעביר את פרטי המשתמש לחברת השליחויות לשם אספקת המשלוח לצרכן (ככל שהצרכן בחר לקבל את ההזמנה באמצעות חברת השליחויות). כמו כן, יעקב תהא רשאית להעביר מידע שנאסף על ידה (לרבות פרטי משתמש שנמסרים ע"י המשתמש באתר), ללא שינוי מטרת השימוש בו, בנסיבות של שינוי בעלות ו/או שינוי שליטה.

 • אין באמור כדי לפגוע בזכותה של יעקבי לקיים דרישות או בקשות מצד גורמים מוסמכים כדין בכל הנוגע לשימוש באתר ו/או למידע הנאסף על ידי יעקבי בקשר לשימוש המשתמש באתר, או במקרים בהם יעקבי תסבור, בתום לב ובאופן הוגן, כי מסירת המידע חיונית לטובת מניעה או נקיטת פעולות הנוגעות לפעולות חשודות, בלתי חוקיות ו/או לצורך סיוע לרשויות אכיפה ממשלתיות ו/או לצורך הגנה על ביטחון והשימוש של משתמשי האתר וכן אופן ניהול התקין והמתמשך של האתר, ויעקבי תעביר כל מידע הנאסף או נאגר או נמסר באתר ככל שתידרש לכך עפ"י דין.

 • בעצם העלאת פרטי משתמש לאתר, אתה מעניק ליעקבי רישיון שימוש לא בלעדי, בלתי מוגבל, בלתי חוזר ללא תמורה, לא כפוף לתשלום תמלוגים וללא הגבלת זמן בפרטי המשתמש, ויעקבי תהא רשאית לעשות בהם שימוש בהתאם למטרות המתוארות בפרק ג', כפי שיהיו מעת לעת, ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה (כספית או אחרת) כלפי יעקבי בשל כך. פרטי המשתמש יישמרו על שרתי יעקבי, בישראל.

 • הינך זכאי לעיין בפרטיך הרשומים במאגר/י המידע של יעקבי, ולבקש לתקן, למחוק, להימחק מרשימת התפוצה של נמעני הדיוור הישיר (ובמסגרת זו ימחקו גם פרטי המידע שיצרו את האפיון עליו התבססה/ו פניות בדיוור ישיר, ככל שנשלחו אליך) ו/או כי פרטיך המצויים במאגר המידע המשמש לשירותי דיוור ישיר (אם וככל שקיים) לא יועברו לצדדים שלישיים על בסיס זמני או קבוע. כמו כן, הינך רשאי לסרב לעשיית שימוש בפרטי המשתמש לצורך משלוח פניות בדיוור ישיר, ואולם ידוע לך כי הדבר עשוי לפגוע ביכולת של יעקבי להיענות לפנייתך באתר ו/או לספק לך את המוצר שרכשת באמצעות האתר, ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי יעקבי ו/או מי מטעמה בשל כך.

 • אם ברצונך לעשות כן, עליך לשלוח הודעה על כך בדואר רשום או בדואר אלקטרוני לכתובת center1@jacobi.co.il ויעקבי תפעל למילוי בקשתך בהתאם למוטל עליה לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, ואולם מובהר כי בכל מקרה מידע הדרוש ליעקבי לצורך ניהול עסקיה ימשיך להישמר ע"י יעקבי למשך הזמן הדרוש לה עפ"י חוק.

איסוף ושימוש במידע לא  אישי

 • יעקבי עשויה לאסוף מידע לא אישי אודות אופן השימוש שלך באתר. איסוף מידע לא אישי יבוצע (ככל שיבוצע) באמצעות טכנולוגיות מקובלות ומוכרות בתעשייה כגון Cookies, "Google Analytics" וכיוצ"ב. בעצם השימוש שלך באתר, הינך מסכים כי יעקבי תאסוף מידע לא אישי, ותעשה בו שימוש בהתאם למפורט בסעיף ‏15 זה.

 • במידע לא אישי, ככל שייאסף, אנו עושים עשויים לעשות שימוש כדי לנהל ולשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית שלנו ואת שירותינו המוצעים בו, לצורך עריכת ניתוחים ועיבודים סטטיסטיים, בחינת מספר המבקרים באתר, ניתוח אופי השימוש באתר, תיקון תקלות ותמיכה טכנית, וכל שימוש חוקי אחר כפי שיעקבי תמצא לנכון (וכלל זה להעביר מידע לא אישי לצדדי ג' לביצוע מטרות אלה) ללא כל הגבלה וללא קבלת הסכמתך, מאחר ומדובר במידע שאינו ניתן לזיהוי או שיוך שלך אליו בכל אופן ואינו פוגע בפרטיותך, ואתה מאשר כי לא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה (כספית או אחרת) כלפי יעקבי בשל כך.

 • יתכן ותוכל למחוק או לנטרל או לחסום כלים אלה (תלוי בסוג הדפדפן שלך), אך אם תעשה כן יתכן והדבר יפגע ביכולת שלך לעשות שימוש באתר. אם וככל שיעקבי תאסוף מידע משתמש באמצעות כלים כאמור לעיל, האיסוף יבוצע בכפוף להסכמתך. בכל בקשה לקבל מידע נוסף ניתן לפנות באופן ישיר לחברת יעקבי תחת הלשונית "צור קשר" באתר .

 • אבטחת מידע. יעקבי פועלת על מנת להבטיח, באמצעים הקיימים והמקובלים בשוק, את אבטחת האתר והמידע המצוי בו מפני גישה בלתי מורשית. בכלל זה, יעקבי עושה שימוש בתקן PCI DSS Level 1 בכל הקשור לפרטי כרטיס האשראי הנמסרים באתר, ונתונים מסוג זה אינם נרשמים ולא נשמרים  בידי יעקבי. עם זאת, יעקבי אינה מתחייבת כי האתר יהיה חופשי או נקי מוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או כל מתקפה או גורם נזק אחר ככל שיהיה, ואינה מתחייבת שפרטי המשתמש וכל מידע נוסף אשר יימסר באתר (לרבות פרטי אשראי) יהיה חסין לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית, נזקים וכו'.

 • דברי פרסומת. ככל שסימנת באתר כי הנך מסכים לקבל עדכונים ו/או חומרים פרסומיים או שיווקיים של יעקבי, הרי שהינך מסכים בזאת כי יעקבי תשלח אליך מעת לעת חומר פרסומי ו/או שיווקי אודות יעקבי ו/או המוצרים ו/או השירותים המוצעים על ידה ללקוחותיה באמצעי מדיה שונים, לרבות דוא"ל, SMS, פקס, מע' חיוג אוטומטית והודעות מוקלטות, כאשר הסכמה זו מהווה הסכמה לקבלת דברי פרסומת לפי חוק התקשרות (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982. אתה רשאי לחזור בך מהסכמתך לקבלת דברי פרסומת בכל עת באמצעות משלוח בקשה לכתובת center1@jacobi.co.il

פרק ד' – שונות

 • האתר מיועד לשימוש עבור בגיר (מעל גיל 18) בתחום הריבונות של מדינת ישראל, ואינו מיועד לקטינים. באם הינך קטין (מתחת לגיל 18), עצם שימושך באתר יהווה ראיה לכך שקיבלת אישור מאפוטרופוסך חוקי שמונה לך לעשות שימוש זה.

 • יעקבי רשאית להסיר תכנים (לרבות מוצרים המוצעים באתר) ו/או קישורים מהאתר לפי שיקול דעתה הבלעדי, וכן לסגור את האתר ו/או להפסיק את פעילותו ו/או לשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו והתכנים המוצגים בו, תנאי התקנון (לרבות מדיניות הפרטיות), ללא צורך להודיע על כך ומבלי שתחול עליה כל אחריות כלפי מאן דהוא. שינוי כאמור ייכנס לתוקפו מיום פרסומו (ניתן לראות את תאריך עדכון התקנון האחרון המצוי בראשו), ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי יעקבי בקשר לכך. ככלל, בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר, יגברו הוראות תקנון זה. ואולם, הודעות ו/או תנאים משפטיים ייעודיים המצויים בדפים מסוימים של האתר, ככל שמצויים, עשויים לגבור על התניות מסוימות הכלולות בתקנון זה.

 • תקנון זה (לרבות מדיניות הפרטיות) מחליפים וגוברים על כל תנאי שימוש קודמים או אחרים באתר, ומהווים את ההסכם השלם והמלא בינך לבין יעקבי בקשר עם האתר והשימוש בו, ומחליפים ומבטלים כל תקשורת או הצעה קודמת או אחרת, בין במתכונת אלקטרונית, בין בעל-פה ובין בכתב, שעברו בינך לבין יעקבי או כל מי מטעמה בהקשר לאתר, ככל שקיימת.

 • לשם הנוחות בלבד, האתר עשוי להציע קישור ו/או הפניה לאתרים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומת, תמונות או מידע (לעיל ולהלן, ביחד: "קישור"). יעקבי אינה מתחייבת כי הקישור יעבוד או כי יוביל לאתר אינטרנט פעיל או כי מידע המצוי בו מהימן או נכון. למען הסר ספק, ברגע שתלחץ על קישור כאמור, תצא מהאתר. יעקבי לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לקישורים ו/או לשירותי צד שלישי כאמור לעיל והשימוש בהם הוא על אחריות המשתמש בלבד. יעקבי רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

 • אם ייקבע כי חלק כלשהו של תקנון זה אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי הגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התקנון יישארו בתוקפם.

 • אתה תשפה את יעקבי, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמם, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי התקנון.

 • על תנאי תקנון זה ועל האתר עצמו יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בתקנון ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסכמים בתל-אביב-יפו או במחוז מרכז.

 • יעקבי מנהלת את האתר ממשרדיה בישראל, ואינה יוצרת מצג שלפיו התכנים באתר מתאימים או זמינים לשימוש מחוץ לגבולות ישראל. השימוש באתר אסור ממדינות שאינן מקנות תוקף לתקנון זה, לרבות אך לא רק מדינות שבהן התכנים המצויים באתר הינם בלתי חוקיים. היה ותחליט לגשת אל אתר מחוץ לגבולות ישראל, אתה עושה זאת ביוזמתך שלך ובאחריותך, ותישא באחריות למלא אחר החוקים המקומיים החלים.

הנך מאשר/ת כי ידוע לך שהצעות/ דיוור פרסומי כאמור אלו יכולות להופיע מכל מותג או אתר שבבעלות יעקבי (האתרים shop.jacobi.co.il; Jacobi.co.il; color.jacobi.co.il ).

bottom of page